Kako održavate konkurentsku prednost tokom godine kao što je 2020.? Pandemija COVID-19 uticala je na svaki aspekt života, a preduzeća su bila najosetlјivija. Dodajte prirodne katastrofe, društvene i političke nemire i teški osećaj neizvesnosti, a ukupni uticaj na poslovanje i preživlјavanje je drugačiji od bilo čega što smo videli u našim životima.

Međutim, iznenadni izazovi dali su preduzećima priliku da ponovo procene kako interno funkcionišu, dok uče nove načine upravlјanja udalјenim timovima, eksperimentišu sa novim alatima koji pomažu u dalјinskom pristupu i preispituju način na koji komuniciraju sa klijentima. Promene radnih obaveza ili čak gubitak posla dali su radnicima priliku da ponovo procene putanju njihove karijere, nauče nove veštine i da se okrenu.

Jedan od načina na koji i preduzeća i zaposleni mogu da se bolјe pozicioniraju da prežive trenutnu neizvesnost jeste da se usredsrede na nešto što ne samo da će da ima koristi za preduzeća i kratkoročno i dugoročno, već će zaposlenima – posebno menadžerima – da da prednost u karijeri kao dobro: obuka mekih veština.

Meke veštine ili tvrde veštine?

Postoje dve različite vrste skupova veština koje svaki zaposleni mora da ima da bi bio zaista uspešan: meke veštine i tvrde veštine. Teške veštine je lako da se nauče i lako ih je meriti – na primer, tehničko znanje ili poznavanje programa, jezika ili tehnike. Konkretniji primeri čvrstih veština su znanje kako da se kodira Python, kako se koristi Excel ili Photoshop, razumevanje kako da se primenjuju principi SEO ili korisničkog interfejsa ili druge veštine koje se generalno stiču nekom vrstom formalnog ili neformalnog obrazovanja.

Meke veštine, s druge strane, teže je izmeriti i mogu da se smatraju osobinama ličnosti, relacionim ili liderskim veštinama. Meke veštine svakako mogu da se poduče i nauče, ali mogu više da se drže u zavisnosti od vrednosti i pristupa neke osobe upravlјanju. Meke veštine se fokusiraju na produktivnost i odnose, i uklјučuju komunikaciju, saradnju, rešavanje problema i druge manje merlјive, ali veoma poželјne sposobnosti.

Dok i meke i tvrde veštine imaju njihovo mesto u alatima zaposlenog, menadžer ili neko ko želi da preuzme lidersku ulogu treba da bude fokusiran na razvoj njihovih mekih veština.

Studija sprovedena na Fortune 500 izvršnim direktorima pokazala je da više od 75% uspeha u karijeri zapravo zavisi od mekih veština i veština lјudi. Druga studija koju je sproveo Univerzitet Harvard otkrila je da se 80% postignuća u karijeri dešava samo zahvalјujući mekim veštinama. Ovo nije samo dobra vest za zaposlene, već i za preduzeća. Jedna studija je pokazala da je obuka radnika u mekim veštinama povećala produktivnost za 12%, što je povećalo povraćaj ulaganja za 256%.

Ostale prednosti za kompanije koje zapošlјavaju menadžere sa jakim mekim veštinama uklјučuju:

  • Povećana produktivnost kroz bolјe upravlјanje vremenom i samonavođenje
  • Jača, jasnija komunikacija između timova i višeg rukovodstva
  • Pobolјšana korisnička usluga i inicijative usmerene na klijente
  • Veće zadržavanje i zadovolјstvo zaposlenih
  • Bolјe upravlјanje promenama i navigacija u odnosima

Drugim rečima, za zaposlene je korist da ulažu u izgradnju njihovih mekih veština, a za preduzeća je korist da ulažu i u obuku njihovih zaposlenih u mekim veštinama.

Top 10 mekih veština 1

10 najbolјih veština

Iako bi svaki menadžer trebalo da poseduje određeni broj mekih veština, evo 10 najbolјih za koje se pokazalo da najviše koriste timovima i rešavaju potrebe na radnom mestu koje se razvijaju.

Kreativnost

Preduzeća cene menadžere koji mogu da pristupe problemima na sveže, inovativne načine i koji mogu da koriste kreativne alate kao što su dizajnersko razmišlјanje, improvizacija i ideja i eksperimentisanje za razvoj novih procesa ili pristupa.

Kritičko razmišlјanje

Kritičko razmišlјanje o problemima i procena različitih rešenja je još jedna vredna meka veština. Kritičko razmišlјanje nije samo trošenje više vremena na rešavanje problema, već i racionalno gledanje na njega, odmeravanje prednosti i nedostataka, sagledavanje njegovih dugoročnih efekata i donošenje odluka zasnovanih na logici, a ne na emocijama.

Rešavanje problema

Lider mora da rešava probleme, i što menadžer želi da napreduje, to će teži probleme morati da reše. Imati dobre veštine rešavanja problema znači biti u stanju da jasno i smireno odmerite sve aspekte problema i donesete odluku – ponekad u deliću sekunde – sa dostupnim informacijama.

Različitost i inkluzija

Sa više radnih mesta na kojima se primenjuju inicijative za različitost i inkluziju, menadžer mora da ima mogućnost da odredi prioritete u stvaranju različitih timova i da se pobrine da svi dobiju mesto za stolom. Menadžeri takođe moraju da imaju dovolјno vlastite i kulturne svesti da znaju u kojim oblastima njihovi timovi su manjkavi.

Emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija je sposobnost da kontrolišete vaše sopstvene emocije u okruženju na radnom mestu i da budete svesni emocija drugih. To znači negovanje samokontrole, svesnosti i samosvesti oko vaših sopstvenih akcija, kao i reagovanje na probleme, brige ili druge izazove sa kojima se suočavaju članovi tima.

Orijentacija usluge

Svaka industrija ima kupce ili klijente, a imati orijentaciju na uslugu znači imati stalan fokus na krajnjeg korisnika – od razvoja proizvoda, preko korisničke podrške, do slušanja njihovih zabrinutosti. Menadžeri orijentisani na usluge će obučiti njihove timove da se fokusiraju na kupce, što ponekad znači preispitivanje prioriteta tima.

Produktivnost i upravlјanje vremenom

Menadžeri ne moraju da se bave samo rokovima projekta, već i zabrinutostima zainteresovanih strana, budžetskim zahtevima i pritiskom višeg rukovodstva. Još jedna meka veština koju treba posedovati je upravlјanje vremenom, što će pomoći da timovi budu na pravom putu i budu efikasniji.

Upravlјanje promenama

Menadžeri moraju biti u stanju da vode svoje timove kroz promene ne samo upravlјanjem operativnim smenama, već i rešavanjem strahova ili zabrinutosti zaposlenih. Oni takođe moraju znati kako da dobro komuniciraju u vreme promena kako bi održali moral i samopouzdanje.

Fleksibilnost

Menadžer koji se strogo pridržava planova izazvaće trenja u timu. Ali onaj ko je okretan i fleksibilan, ko može lako da ostavi planove iza sebe i da pređe na nove opcije, a sve to da uradi uz pomoć tima, biće dragocena prednost za organizaciju.

Liderstvo

Svi menadžeri imaju mogućnost da budu lideri. Liderstvo zahteva sposobnost da inspirišete druge, komunicirate i motivišete, steknete poverenje i da drugi od vas traže viziju i smernice. Liderske veštine su posebno važne jer preduzeća procenjuju koga žele da unaprede.

Meke veštine mogu da se nauče

Iako se čine manje konkretnim i merlјivim, meke veštine mogu da se nauče uz odgovarajuću obuku.

Prvo, počnite sa procenom regruta u procesu zapošlјavanja da biste videli koje meke veštine već poseduju i počnite da zapošlјavate više lјudi koji ih imaju. Za sadašnje zaposlene, procenite koje meke veštine već mogu da demonstriraju i ponudite obuku za njihovo jačanje. Iako meke veštine nisu tako jednostavne kao učenje novog softverskog programa i polaganje testa, na primer, zaposleni koji su otvoreni za rast mogu da uče i vežbaju u okviru bezbednosti njihovih timova ili sa njihovim menadžerima. Takođe je klјučno imati program obuke zaposlenih koji nudi kurseve mekih veština.

Dok preduzeća ponovo procenjuju kako da prođu kroz ekonomske promene 2020. i dok zaposleni žele da traže nove prilike za posao, sigurno ćemo videti da se svaki od njih više fokusira na meke veštine kako bi ostao konkurentan i obezbedio dugoročni rast.