Ako bi vas neko zamolio da objasnite šta je potrebno za vođenje vašeg poslovanja, velike su šanse da ne biste rekli: „Samo prodajem stvari“ ili „Pokušavam različite metode“. Možda ćete reći nešto više poput: „Potreban je poslovni plan, budžeti, računi, prihodi i zaposleni“.

Pa šta je sa vašim kreativnim procesom? Kako definišete kreativnost? Možete li jasno da objasnite šta znači biti kreativan? Najverovatnije ćete morati da razmislite o ovome. Ali istina je da postoji dokazana struktura kreativnog procesa koja može da donese efikasne rezultate, čak i (i posebno) u poslu.

Korišćenje kreativnosti za uspeh u poslu

Većina lјudi je naučena da uvek postoji jedan pravi odgovor na svaki problem, što apsolutno nije tačno. Ako ste osećali da bi vaše poslovanje moglo da koristi neke sveže, nove pristupe problemima, možda biste želeli da razmislite o primeni divergentnog razmišlјanja.

Divergentno razmišlјanje je čin generisanja višestrukih rešenja za problem ili višestruke upotrebe proizvoda. To je u suštini osnova svakog kreativnog razmišlјanja – ideja da postoje alternative. Možemo da koristimo divergentno razmišlјanje tokom sesija razmišlјanja, kada smo suočeni sa problemom za koji nema poznatih rešenja, ili kada smo suočeni sa ograničenjem i moramo da pronađemo novu upotrebu za objekte.

Ako biste želeli da otkrijete nove, kreativne uvide u probleme sa kojima se suočavate u vašem poslu, primenite divergentno razmišlјanje prateći ove četiri smernice:

  1. Odbijte od prosuđivanja ideja

Divergentno mišlјenje znači generisanje višestrukih rešenja, za razliku od konvergentnog razmišlјanja, što znači odlučivanje o najbolјoj ideji. Prilikom vežbanja divergentnog mišlјenja, svaka ideja se čuje, beleži i prihvata. Procenjivanje ideja, čak i onih koje nisu funkcionisale u prošlosti ili koje nisu moguće, otežava kreativni proces i smanjuje osećaj sigurnosti u timu.

  1. Razmislite o divlјim i sumanutim idejama

Smislite najnemogućnije, apsurdne i najsmešnije ideje koje možete da smislite. Iako ovo može da bude neprijatno za mnoge, to je jedna od najvažnijih smernica koje treba slediti. Ako se držite samo mogućih ideja ili onoga što ste ranije videli, nikada nećete otkriti izuzetno uspešne i inovativne ideje.

Na primer, recimo da morate da doprete do više klijenata. Možete da predložite tradicionalne marketinške ideje, kao što je rasprodaja. Ali šta je sa idejama koje zaista pomeraju granice, kao što je bacanje milion letaka po celom gradu, održavanje parade sa divlјim životinjama ili osvetlјavanje neba vašim poslovnim informacijama? Iako to možda nikada neće da se dogodi, mogle bi da vam pomognu da povežete različite ideje ili otkrijete uvide koje možda nemate da biste se držali realističnijih, konvencionalnih ideja.

  1. Pređite na kvantitet umesto na kvalitet

Razmislite o mnogo i puno ideja – ne samo nekoliko. Ako će problem koji pokušavate da rešite da utiče na vaše poslovanje nedelјama, mesecima ili čak godinama koje dolaze, važno je da provedete dosta vremena u potrazi za rešenjima. Čak i ako je samo 20 od 200 ideja izvodlјivo, one će biti mnogo većeg kvaliteta nego ako uložite samo nekoliko minuta u razmišlјanje o idejama.

  1. Ne dodelјujte zaslugu

Ne obraćajte pažnju na to ko je koju ideju predložio. Umesto toga, fokusirajte se na izgradnju ideja drugih. Kreativnost nije individualna težnja. Svako u vašem timu ima mogućnost da doprinese, a iznalaženje kreativnih rešenja treba da se posmatra kao timski napor. Dodelјivanje vlasništva nad idejama može da dovede do manjka ideja jer se lјudi ne osećaju prijatno da ih predlažu. Ljudi takođe mogu da se osećaju kao da im nije dozvolјeno da se oslanjaju na nečiju ideju jer bi se to smatralo krađom. Ali izgradnja na idejama klјučna je za uspeh svake kompanije.

Jednostavnim preoblikovanjem problema možemo da otkrijemo kreativna rešenja. Često se zaglavimo na problemu fokusirajući se na prvobitno pitanje. Kako da popravim ovo? Kako mogu da budem bolјi u ovome? Umesto toga, možemo da preformulišemo ova pitanja kako bi nam pomogla da zauzmemo alternativni ugao u rešavanju problema. Mogli bismo da se zapitamo ko je još uspeo u ovom problemu? Koji je najgori način da se reši ovaj problem? Kako bi mentor mogao da reši ovaj problem? Ova pitanja menjaju naš fokus i daju nam još jedan pristup pronalaženju rešenja.

Poslovni lideri 1

Kreativnost i inovativnost

Moglo bi da se kaže da su sve inovacije rezultat kombinovanja prethodnih ideja. Pogledajte proizvode oko sebe i razmislite o uslugama koje plaćate. Koje proizvode i usluge nudite i kakva je njihova istorija? Kombinovanje ideja je odličan način da otkrijete inovativne proizvode i usluge.

Uzmimo, na primer, štamparsku mašinu. Johannes Gutenberg je jednostavno kombinovao bušilicu za novčiće sa presom za vino da bi napravio štamparsku mašinu – koja se obično smatra najuticajnijom inovacijom u istoriji. Drugi primeri kombinovanih ideja uklјučuju pametni telefon (kombinacija mnogih ideja), prtlјag sa točkovima (koji je izmislio pilot aviona) i laserski pokazivač. Svaka od ovih ideja je nova i korisna kombinacija drugih novih i korisnih ideja.

Jedna konačna napomena

Pretpostavke vode naše poslove i živote više nego što mi mislimo. One pružaju predvidlјivost u zbunjujućem svetu. Međutim, pretpostavke takođe ograničavaju naš kreativni potencijal. One mogu da nas spreče da razmišlјamo o efikasnijim metodama života i da drže zaklјučane u zastarelim načinima obavlјanja svakodnevnih zadataka. Zašto zadatke izvršavamo redosledom kojim to radimo? Ko kaže da lider kompanije treba da ima najveću kancelariju? Kada su pravila koja regulišu vaše poslovanje postala neupitna? Ovo su pitanja koja treba da postavite ako želite da prevaziđete nevidlјive barijere, nadmašite konkurenciju i postanete inovativan posao.