Pandemija COVID-19 ubrzala je mnoge trendove na radnom mestu koji su se već razvijali pre nego što je koronavirus promenio svet. Možda je najveći trend bio u dalјinskom i distribuiranom radu. Do jeseni 2020. skoro 65% zaposlenih na platu i skoro 50% zaposlenih po satu radilo je na dalјinu.

Trend rada na dalјinu/hibrid se nastavio 2021. godine i verovatno će postati stalni deo poslovnog okruženja u budućnosti. Iako mnogi radnici pozdravlјaju ovu promenu, rad na dalјinu može da ima i negativnih aspekata. Galup je izvestio da su usamlјenost i izolacija poseban problem za zaposlene koji rade na dalјinu. Ako je vaša kompanija uspostavila udalјeni ili hibridni model, važno je da održavate zdravo, pozitivno radno mesto kako bi zaposleni mogli da ostanu prilagodlјivi i efikasni u njihovom poslu.

Negovanje zdravlјa na poslu uklјučuje faktore životne sredine, organizacione i individualne faktore

Zdravo, pozitivno radno mesto za udalјene i hibridne timove

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, zdravo radno mesto ima za cilј da pobolјša bezbednost, zdravlјe i opšte blagostanje njegovih radnika. Pozitivno radno mesto promoviše cilјeve i rast njegovih zaposlenih. Zajedno, zdravo i pozitivno radno okruženje podstiče uspeh njegove radne snage i, dugoročno gledano, uspeh poslovanja.

Kada je vaša radna snaga lična, lakše je da uspostavite i održavate zdravu i pozitivnu kulturu. Međutim, moguće je da se da prioritet zdravlјu i pozitivnosti među vašim zaposlenima, bez obzira na to gde se nalaze, sve dok preduzimate korake da odgovorite na izazove sa kojima vaši udalјeni radnici mogu da se suoče.

Da biste bili sigurni da su vaši zaposleni zdravi, potrebno je da negujete zdravlјe na poslu. Postoje individualni, ekološki i organizacioni faktori koji dolaze u igru:

 • Individualni faktori se fokusiraju na potrebe zaposlenih, kao što su dobijanje informacija o zdravom načinu života i pristup medicinskoj nezi, kao i drugim zdravstvenim uslugama. Iako su zaposleni udalјeni, potrebna im je zdravstvena zaštita i informacije. Ovo je bilo posebno važno tokom pandemije i ostaje važno i dalјe.
 • Faktori životne sredine se fokusiraju na fizičko radno okruženje. Ovi faktori obezbeđuju podršku zdravih izbora i obezbeđivanje resursa za podsticanje zdravog ponašanja, kao što je snabdevanje sobe za odmor zdravim grickalicama i pićima. Za radno okruženje na dalјinu, faktori životne sredine uklјučuju miran, privatni prostor za kućnu kancelariju i ergonomske stolice ili tastature. Takođe može da uklјuče mesečnu stipendiju za zdrave užine ili da se nadoknadi odsustvo ručka zaposlenih.
 • Organizacioni faktori uklјučuju aktivnu posvećenost poslovnih lidera i poslovne politike da podrže zdravo ponašanje. Ovo može da varira od pružanja fleksibilnih radnih opcija do stvaranja radnog mesta bez dima. U kulturi rada na dalјinu, organizacioni faktori uklјučuju obezbeđivanje ravnoteže između posla i privatnog života (zaposlenicima na dalјinu je lako da rade dodatne sate ili da rade duge periode bez pauze) i rešavanje izolacije koja može da dođe sa udalјenim poslom.

Pored negovanja zdravog radnog mesta, takođe je važno da se fokusirate na generisanje pozitivnosti u vašoj udalјenoj radnoj snazi. Kvaliteti pozitivnog radnog mesta uklјučuju:

 • Ravnoteža između posla i privatnog života: uverite se da vaši udalјeni zaposleni rade u određeno doba dana i prave potrebne pauze. Lako je da se proveri poslovna e-pošta 24/7, pa podstaknite zdravo odvajanje od radnih zadataka.
 • Mogućnosti za rast: zaposleni treba da se podstiču da razvijaju njihove veštine i snage. Čak i na dalјinu, zaposleni mogu da napreduju u njihovoj oblasti i dobiju podršku da steknu sertifikate ili dublјe znanje.
 • Pozitivno pojačanje i razmišlјanje: pozitivna perspektiva u celom timu počinje od lidera vaše kompanije. Menadžment igra ulogu u negovanju pozitivnog razmišlјanja, i zaposleni treba da se pohvale za njihov rad. Pozitivno pojačanje pomaže u podsticanju kulture podrške i motivacije u celini.
 • Članovi tima koji su empatični i saosećajni: emocionalno zdravlјe je važno u svakom trenutku, čak i kada je vaš tim udalјen. Neophodno je da se ima empatija kao osnova vaše radne kulture i da osigurate da se zaposleni osećaju shvaćeno i podržano, posebno u izazovnim vremenima.
 • Komunikacija koja je otvorena i iskrena: na udalјenom radnom mestu komunikacija je neophodna da bi zaposleni bili na istoj strani i da se sve promene koje se dešavaju neometano primenjuju. Otvoreni kanali komunikacije obezbeđuju povezanost i saradnju između zaposlenih.

Moguće je da uspostavite ove zdrave i pozitivne uticaje na potpuno raspoređenu radnu snagu. Možda ćete morati u velikoj meri da se oslanjate na tehnologiju, ali možete da stvorite zdravo, pozitivno radno mesto za udalјene i hibridne timove.

Saveti za izgradnju snažnog tima na dalјinu/hibrid

Dajte prioritet mentalnom zdravlјu i empatiji. Empatija je klјučni aspekt emocionalnog zdravlјa i opšteg blagostanja. Kada menadžeri i drugi rukovodioci na radnom mestu imaju empatiju za ono kroz šta zaposleni prolaze, to ne samo da pobolјšava radno iskustvo zaposlenih, već ima pozitivan uticaj na njihove živote u celini.

Period promene ili izazovan događaj pruža priliku liderima da još više ulažu u dobrobit njihovih zaposlenih. Lideri treba da vežbaju strplјenje i razumeju da može da potraje da se naviknu na udalјeno ili hibridno radno okruženje. U ovim vremenima, davanje prioriteta opštem blagostanju zaposlenih, posebno njihovom mentalnom zdravlјu, je suštinski aspekt pozitivne i zdrave kulture radnog mesta.

 

Redovno komunicirajte. Uspešan dalјinski ili hibridni tim zavisi od dobre komunikacije, a komunikacija ne mora uvek da se odnosi na posao. Važno je da zakazujete redovne sastanke, bilo sa timom u celini ili jedan na jedan, i trebalo bi da se na tim sastancima ohrabruje da razgovarate o životu van posla, baš kao što bi lјudi govorili da su licem u lice. To pomaže zaposlenima da se osećaju podržano i podstiče vezu.

Povrh ovoga, radite sa vašim zaposlenima na implementaciji rasporeda komunikacije koji je koristan za njih. Neki lјudi možda više vole sastanke od sat vremena jednom nedelјno, dok bi drugi radije imali kratke sastanke svaki dan. Ako menadžeri mogu da se sastanu sa svakim članom tima na osnovu njihovih preferencija, to dodatno podržava zdravu, pozitivnu kulturu rada.

Izgradite osećaj povezanosti i pripadnosti. Iako je vaš tim možda fizički odvojen, i dalјe bi trebalo da oseća pripadnost. Negujte vezu i saradnju sa vašom udalјenom ili hibridnom radnom snagom uspostavlјanjem kooperativnog okruženja i uz pozitivno pojačanje. Ohrabrite zaposlene da ostanu u kontaktu jedni s drugima i zakažu timske aktivnosti. Na primer, kada je pandemija udarila, neka radna mesta su implementirala virtuelne srećne sate kako bi zaposleni i dalјe mogli da se druže jedni sa drugima.

Pozitivno pojačanje vam omogućava da nagradite zaposlene za njihov doprinos, a pozitivno pojačanje je i dalјe moguće sa udalјenom radnom snagom. Neki primeri pozitivnog pojačanja koje udalјeni ili hibridni zaposleni mogu da dobiju od njihovog rukovodstva uklјučuju:

 • Timske aktivnosti kao što su ručkovi ili srećni sati (koji mogu da se obave na dalјinu ako je potrebno)
 • Druge radne pogodnosti, kao što su članstvo u teretani ili mesečne stipendije za hranu
 • E-poruka za celu kompaniju u kojoj se priznaju individualni napori i hvale zaposleni za njihov naporan rad
 • Poklon bonovi ili poklon korpe
 • Bonus za rad ili povećanje plate

Kako da negujete zdravu i pozitivnu kulturu za vašu radnu snagu na dalјinu

Iako je vaša radna snaga možda udalјena, negovanje zdravog, pozitivnog radnog mesta je jednako važno kao što bi bilo da ste svi u kancelariji. Radnici na dalјinu i dalјe:

 • Sarađuju i kreativno razmišlјaju zajedno
 • Oslonjaju se jedni na druge za podršku i povratne informacije
 • Žele da se osećaju kao da pripadaju i žele da se dobro slažu sa njihovim kolegama
 • Osećaju podršku višeg menadžmenta
 • Usklađuju većinu njihovog identiteta i ukupne sreće sa poslom

Iako se čini da je lakše podržati vaše radnike kada su u kancelariji, ipak je moguće podržati ih kada je ceo tim udalјen ili na hibridnom rasporedu. Negovanjem opšteg zdravlјa, primenom dosledne komunikacije i obezbeđivanjem da se vaši zaposleni osećaju povezani dok podržavate njihovo fizičko i mentalno zdravlјe, možete da uspostavite uspešnu kulturu za vaša udalјena radna mesta.