Kada su u pitanju inovativne kompanije, Apple je na vrhu liste. Apple nije samo bio na najnovijoj tehnologiji. Oni su promenili način na koji naše društvo komunicira jedno sa drugim izmišlјajući nove proizvode koji rešavaju naše potrebe. Apple Macintosh je omogućio svakodnevnim lјudima da imaju računar u njihovim domovima, iPhone nam je omogućio pristup globalnoj mreži sa uređaja koji možemo da držimo u džepu, a iPod i Apple TV su promenili način na koji konzumiramo zabavu.

Međutim, Apple ne stvara samo kul izume. Nјihova kompanija nastoji da „razmišlјa drugačije“ i izazove status kvo izgradnjom proizvoda koji se razlikuju od bilo čega drugog. U osnovi njihove kompanije je kultura inovacija.

Ne može svaka kompanija da funkcioniše baš kao Apple, ali svaka kompanija može da teži da uspostavi kulturu inovacija i podstakne inovativno razmišlјanje i primenu u njenim različitim timovima. Više rukovodstvo može da modeluje inovaciju kroz njegove izbore o pravcu kompanije. Menadžeri mogu da podstiču inovativne pristupe njihovih timova i implementiraju kreativno razmišlјanje u njihove procese upravlјanja.

Šta je zapravo inovacija?

Dakle, da li je inovacija samo popularna reč koja znači raditi kul, nove stvari u vašoj kompaniji? Ili postoji šira primena i nijansiranje onoga što je zapravo inovacija?

Evo jednostavne definicije inovacije:

  • Primena originalnih i nekonvencionalnih rešenja aktuelnih problema
  • Pokretanje nikada ranije viđenog procesa, proizvoda ili usluge
  • Stvaranje vrednosti sa tim novim procesima, proizvodima ili uslugama

Inovacija može da bude mala kao implementacija novog programa ili inicijative u vašem sopstvenom toku rada. Ili to može da bude stvaranje novih iskustava ili ponuda novih proizvoda za vaše klijente (poput nove aplikacije). To takođe može da bude toliko veliko kao da poremetite čitavu industriju vašim novim pristupom postojećim problemima (mislite na Tesla-u ili Uber). Inovacije nisu vezane samo za jednu industriju, već mogu da se primene svuda.

Zašto bi kompanije trebalo da prihvate ovakav pristup? Inovativne kompanije njihovim idejama i proizvodima drže prednost nad konkurencijom. Rešavanje problema kupaca na nove, jedinstvene načine takođe može da bude klјučna razlika za kompaniju koja želi da se istakne. Inovativne kompanije takođe privlače kreativne talente koji žele da doprinesu naprednim, disruptivnim proizvodima. Naravno, inovacije mogu da stvore ogroman rast.

Suprotnost inovacijama je stagnacija, a nijedna kompanija ne želi da bude na začelјu.

Negovanje kulture inovacija

Da bi gajila kulturu inovacija, kompanija treba da zna šta želi i šta treba da žrtvuje da bi tamo stigla. Slično tome, inovacija nije timsko razmišlјanje o novim inicijativama jednom godišnje. Da bi kompanija gajila kulturu inovacija, potrebno je da:

  • Neguje kulturu inovacija tako što će sve uskladi u okviru misije za napredak i promene. Ovo može da uklјučuje podsticanje razmišlјanja, eksperimentisanja i učenja iz neuspeha, kao i podsticanje i nagrađivanje inovativnog razmišlјanja.
  • Odmiče se od razmišlјanja „tako je oduvek bilo“. Ovo uklјučuje rad sa dugoročnim zaposlenima koji su možda otporni na inovacije kako bi bolјe prihvatili nove ideje i promene i zapošlјavanje talenata koji imaju iskustvo kreativnosti i novih pristupa.
  • Neka više rukovodstvo modeluje inovativne akcije. Implementacija novih programa i inicijativa na najvišim nivoima će podstaći manje inovacije na lestvici i signalizovati da je inovacija deo kompanije.
  • Shvatite da je inovacija promena. Pokretanje nove linije proizvoda, okretanje kompanije ili promena izjave o misiji zahtevaju podršku i to podršku na svim nivoima. Inovativni menadžeri takođe moraju da budu menadžeri promena.
  • Sprovedite obuku na svim nivoima kako biste zaposlene upoznali sa razmišlјanjem i pristupima kreativnog razmišlјanja njihovim projektima.

Kako negovati inovativno radno mesto 1

Inovacije mogu da se nauče

Kao što kompanija ne mora da bude Apple da bi bila inovativna, ne mora svaka osoba da bude Steve Jobs da bi primenila inovativne tehnike na njegov tim. Inovacija i kreativnost mogu da se nauče i obuče, posebno u radnom okruženju koje podstiče nove ideje, testiranje i učenje iz neuspeha.

Pored toga, inovacije ne moraju da ometaju industrije da bi bile efikasne. To bi moglo da bude jednostavno kao osmišlјavanje jedinstvenog načina za bolјe cilјanje kupaca, redizajn web sajta za lakšu upotrebu ili implementacija novog softvera za praćenje projekata.

Obučite vaš tim za inovacije: dizajn razmišlјanje

Jedan od najlakših načina da naterate vaš tim da praktikuje inovacije je da ih obučite za razmišlјanje o dizajnu, pristupu razmišlјanja i kreiranju novih ideja fokusiranjem na potrebe kupaca. Ovaj pristup generisanju ideja služi da izazove stare rezervne koncepte i prakse i izvuče vaš tim iz kreativne kolotečine. Dizajnersko razmišlјanje može da se primeni kada se posmatraju nove inicijative, novi proizvodi za kreiranje, načini da se procesi poput lanca snabdevanja učine efikasnijim, novi marketinški pristupi segmentima kupaca i još mnogo toga.

Dizajnersko razmišlјanje sadrži pet koraka koji se nadovezuju jedan na drugi, ali po potrebi mogu da se ponove

Empatija: Ne počinjite sa problemom za koji mislite da treba da se reši. Interagujte sa vašim klijentima, intervjuišite ih, posmatrajte ih i otkrijte koje su njihove bolne tačke.

Definišite: Koristite to istraživanje da biste identifikovali na koja pitanja vaši klijenti treba da odgovore, i koje probleme treba da reše.

Ideja: Kao i brainstorming (samo malo manje tradicionalan), faza ideja je kada članovi tima dođu do rešenja problema pomoću ideja na tabli, crtanja, bacanja mozga, mapiranja uma ili drugih tehnika mozganja. Važno je da smislite što više ideja, i da ih ne osuđujete.

Prototip: Sada kreirajte crteže, modele ili 3D štampane prototipove vaših ideja da vidite da li bi one mogle da budu nešto što bi moglo da funkcioniše za vaše klijente.

Test: Predstavite prototipove stvarnim kupcima i vidite da li vaša ideja rešava njihove probleme. Ako ne čini to, vratite se na fazu ideje da izvučete druge opcije.

Dizajnersko razmišlјanje je odlično sredstvo za inovacije – ali će uvek da propadne ako se nikada ne primeni. Važna stvar je da namerno primenite dizajnersko razmišlјanje sa vašim timom i odvojite vreme da prođete kroz korake.

Obuka vašeg tima za inovacije: kreativno razmišlјanje

Menadžeri mogu da obuče zaposlene da kreativno razmišlјaju na druge načine. Za manje inicijative, uzmite naznake iz faze idejnog razmišlјanja o dizajnu i koristite širok spektar metoda za razmišlјanje o idejama, od novih načina za angažovanje zaposlenih do novih pristupa korisničkom servisu.

Menadžeri mogu da dovedu njihove zaposlene u naviku grupne saradnje da traže predloge rešenja od drugih, posebno od kolega iz različitih timova.

Menadžeri takođe mogu da izazovu i obuče kreativnost njihovih zaposlenih tako što će ih naterati da primenjuju konvergentno i divergentno razmišlјanje na probleme i saopštavaju vrednost mašte, čak i u analitičkim industrijama.

Pored toga, menadžeri bi trebalo da se raspitaju o načinima na koje njihovi izveštaji koriste inovativno razmišlјanje i strategije kako bi pristupili njihovom toku rada. Podstaknite i nagradite inovativno razmišlјanje, pa čak i uklјučite inovacije kao merilo u godišnjim pregledima učinka. Menadžeri takođe moraju da budu svesni da neće svaki zaposleni da želi da prihvati nove načine razmišlјanja i da će možda biti potrebno podsticanje da shvate prednosti drugačijeg razmišlјanja.

Zaklјučak

Stvaranje inovativnog radnog mesta nije samo za kompanije kao što je Apple. Svaka kompanija može da preuzme inicijativu za implementaciju kulture inovacija i navede njene zaposlene – od generalnog direktora do najnovijeg zaposlenog na početnom nivou – da razmišlјaju o načinima za kreiranje i implementaciju novih, jedinstvenih ideja.