Sigurno ste čuli da je za zaposlenje na određenim pozicijama neophodno dostaviti lekarsko uverenje. U današnjem tekstu ćemo Vam približiti ovaj segment medicine rada i pojasniti za koje pozicije i u kojim situcijama je neophodno izvaditi lekarsko uverenje za zaposlenje.

U zavisnosti od toga na kom radnom mestu želite da se zaposlite, zavisiće i to da li, a potom i kakvo lekarsko uverenje za zaposlenje vam je potrebno. Lekarska uverenja za zaposlenje su najčešće potrebna za radna mesta sa povećanim rizikom, ali izdaju se i za radna mesta bez povećanog rizika. 

Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika

Administrativni poslovi pripadaju grupi radnih mesta bez povećanog rizika. To znači da je u pitanju radno mesto na kome prema Aktu o proceni rizika nisu otkriveni nikakvi faktori koji mogu da imaju negativan uticaj na zaposlene. Akt o proceni rizika je dokument koji bi trebalo da ima svaka firma, bez obzira na to da li su radnici izloženi povećanom riziku ili ne.

Lekarsko uverenje za rad na mestu bez povećanog rizika se u većini slučajeva odnosi na procenu zdravstvenog stanja kandidata za posao sa fizičkog i psihološkog aspekta. Stručno lice zaposleno u okviru medicine rada u ovom slučaju daje zaključno mišljenje o kandidatu nakon što se obave pregledi kod drugih stručnih lica koji se propisuju pravilnikom firme koja zapošljava kandidata na konkretnom radnom mestu. 

Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom 

Ukoliko se radi o radnom mestu sa povećanim rizikom tada se zahteva opšti pregled koji se radi nevezano za to koja je vrsta rizika zastupljena na radnom mestu sa povećanim rizikom i kakvi su zdravstveni uslovi. Takođe zahteva se i specifični pregled koji zavisi od toga koji je faktor rizika prisutan na radnom mestu, odnosno kakvi su zdravstveni uslovi.

Lekarski pregledi za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom se razlikuju i po tome kada se izdaju i mogu biti:

 • prethodni pregledi i 
 • periodični pregledi. 

Prethodni lekarski pregled vrši se radi utvrđivanja i ocenjivanja posebnih zdravstvenih uslova, odnosno sposobnosti zaposlenog za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom u odnosu na faktore rizika utvrđene aktom o proceni rizika kod poslodavca.

Prethodni lekarski pregled zaposlenog vrši se:

 • pre početka rada na radnom mestu sa povećanim rizikom;
 • pre premeštaja zaposlenog na radno mesto sa povećanim rizikom;
 • prilikom svakog utvrđivanja novih rizika na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome zaposleni radi;
 • ukoliko je zaposleni raspoređen na radno mesto sa povećanim rizikom, a imao je prekid u obavljanju poslova na tom radnom mestu duži od 12 meseci.

Periodični lekarski pregled vrši se radi praćenja i ocenjivanja zdravstvenog stanja, odnosno sposobnosti zaposlenog za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom na kome zaposleni radi u odnosu na faktore rizika tog radnog mesta, a u rokovima propisanim ovim pravilnikom.

Poslodavac upućuje zaposlenog na periodični lekarski pregled:

 • najkasnije 30 dana pre isteka roka utvrđenog pravilnikom;
 • nakon zaključivanja bolovanja po osnovu teške povrede na radu;
 • posle bolesti ili povrede koji nisu u vezi sa radom – ako postoji sumnja na smanjenu radnu sposobnost

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Medical Dental Grupa“ poseduje registrovanu službu medicine rada i samim tim dozvolu za obavljanje sistematskih, prethodnih i periodičnih pregleda, izdavanje lekarskih uverenja, i obavljanje procene uslova i rizika na radnom mestu, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Svojim prostornim i kolektivnim kapacitetom „Medical Dental Grupa“ je spremna da odgovori na sva pitanja i zahteve svojih pacijenata, uz garantovano najpovoljnije cene u Beogradu.

Za sve usluge iz oblasti medicine rada, ne oklevajte da kontaktirate naše saradnike putem telefona:

 • 011/400-4050,
 • 062/400-208.

*Deo teksta citiran iz Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom.